Cele Instytutu

Misja

ułatwianie rozwoju przedsiębiorczości, a także podnoszenie kompetencji osób wchodzących na rynek pracy, w szczególny sposób mającym utrudniony dostęp z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych, pokrzywdzonym przez los lub mającym miejsce zamieszkania w mniejszych ośrodkach.

Wizja

Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie jest miejscem rozwoju i wymiany wiedzy dla wszystkich osób, które tego potrzebują. 

Celem Fundacji Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie jest:

 1. wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych technicznie, informatycznie i naukowo,
  a nie mogących rozwijać swoich uzdolnień z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych,
 2. edukacja od najmłodszych do seniorów, w zakresie obejmującym m.in.:
  • przedsiębiorczość i umiejętności związane z zarządzaniem,
  • rozwijanie swoich pasji i zainteresowań,
  • odpowiedzialny styl życia i ekologię,
  • patriotyzm i przywiązanie do Ojczyzny,
  • transport kolejowy i jego historię na ziemiach polskich i w Europie,
  • naukę i rozwój,
  • innowacyjność i badania,
  • upowszechnianie polskiej tradycji i kultury
  • ochronę Praw Człowieka i Obywatela,
  • ochronę Praw Dziecka,
  • wyrównywanie różnic społecznych
  • przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom życia rodzinnego,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera, internetu i smartfona,

wśród osób, w tym w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym przede wszystkim mającym utrudniony dostęp do nauki, edukacji i technologii oraz pokrzywdzonym przez los,

3. ułatwianie rozwoju przedsiębiorczości, a także podnoszenie kompetencji osób wchodzących na rynek pracy, w szczególny sposób mającym utrudniony dostęp z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych, pokrzywdzonym przez los lub mającym miejsce zamieszkania w mniejszych ośrodkach,

4. popularyzacja odpowiedzialnego stylu życia, poprzez ekologię i wybieranie transportu kolejowego,

5. upowszechnianie idei wolontariatu i filantropii, w tym wolontariatu pracowniczego,

6. rozwój współpracy w edukacji związanej z techniką, informatyką, transportem kolejowym,

7.działalność oświatowa i naukowa,

8. współpraca z instytucjami: szkołami, Domami Dziecka, szpitalami, hospicjami, stowarzyszeniami, fundacjami mającymi w celach statutowych działalność naukową, oświatową, badawczą, filantropijną czy społeczną.