Polityka Prywatności

Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji. Jednym z podstawowych obowiązków Stowarzyszenia jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych (określanych również jako „informacje umożliwiające identyfikację osoby”) zgromadzonych z związku z prowadzoną przez nas działalnością na przykład poprzez pocztę elektroniczną, zawieranie umów lub serwisy internetowe.

 

Skróty  „Stowarzyszenie”, „Edukol” oraz zaimek „my” i jego formy pochodne w niniejszym dokumencie odnoszą się do Stowarzyszenia Edukacja dla Rozwoju Kolei. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei. Jako Urządzenie rozumie się elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 

Edukol przetwarza dane osobowe w różnych celach. Bezpośrednio gromadzimy dane osobowe m.in. od kandydatów na członków, którzy przesyłają nam swoje deklaracje członkowskie, od użytkowników odwiedzających witrynę kolejnaciebie.pl (naszą stronę internetową), a także osoby przesyłające nam wiadomości i zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie w zakładce „Kontakt”. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w kontekście realizacji działań na rzecz pracodawcy lub usługodawcy osoby, której dane dotyczą, na przykład podczas prowadzenia Kół naukowych czy zajęć pozalekcyjnych. Niniejsza polityka prywatności obejmuje z założenia wszystkie wymienione powyżej scenariusze.

Poniżej w znajdziecie Państwo informacje na temat naszych zasad i  szczegółowych celów przetwarzania danych wybierając jeden z odnośników.

  • Osoby odwiedzające stronę www.kolejnaciebie.pl,
  • Konkursy prowadzone przez nas,
  • Osoby fizyczne – Członkowie Kół prowadzonych przez Stowarzyszenie, nauczyciele, prawni opiekunowie
  • Partnerzy (w tym szkoły),
  • Uczestnicy spotkań, konferencji, wykładów i sesji edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenia,
  • Osoby przesyłające deklaracje członkowskie,
  • Członkowie Stowarzyszenia,
  • Osoby prowadzące z nami korespondencję e-mail z nami,
  • Osoby ubiegające się o pracę w Stowarzyszeniu,
  • Dostawcy,
  • Osoby odwiedzające biura i siedzibę Stowarzyszenia.

Dane osobowe

Są to dostarczane przez użytkownika informacje umożliwiające nam identyfikację takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, informacje rozliczeniowe lub inne dane, które możemy skojarzyć z użytkownikiem w racjonalny sposób. Niniejsza polityka obejmuje również szczególne kategorie danych, na podstawie których można w wywnioskować lub określić:

 • Pochodzenie rasowe lub etniczne
 • Przekonania religijne lub filozoficzne
 • Przynależność do związków zawodowych
 • Dane genetyczne
 • Dane biometryczne
 • Dane o stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego.

Gromadzimy również dane, które przekazujesz nam gdy wypełniasz deklaracji członkowską, takie jak: e-mail, numer telefonu, datę i miejsce urodzenia, stan cywilny, indywidualne cechy psychiczne, umiejętności i zdolności, a także dane o sytuacji prawnej i preferencjach płatności składek. 

Gromadzimy opinie wyrażone na naszych forach, pliki, które przesyłasz, odbierasz, komentarze i prace, które nam przesyłasz w ramach współpracy z nami. 

Zbieramy również dane geolokalizacyjne gdy korzystasz z mapy w zakładce Kontakt. 

 • Osoby odwiedzające stronę www.kolejnaciebie.pl

Informacje przekazywane dobrowolnie

Gromadzimy dane osobowe przekazywane dobrowolnie za pośrednictwem naszej strony internetowej m.in. w przypadku, gdy odwiedzający wypełnia formularz internetowy w celu skontaktowania się z nami, zapisuje się na nasz newsletter, bierze udział w ankietach lub rejestruje się na organizowane przez nas wydarzenia. Gromadzone informacje obejmują:

  • Imię i nazwisko oraz stanowisko
  • Nazwa firmy lub organizacji
  • Dane do kontaktu, w tym adres e-mail i numery telefonu
  • Wszelkie inne dane osobowe, które zdecyduje się Pan/Pani nam dobrowolnie przekazać

W przypadku zarejestrowania przesłanego przez Pana/Panią formularza kontaktowego przesłane dane będziemy przechowywać przez czas aktywnej współpracy. Państwa dane przesłane na adres naszej skrzynki kontaktowej w przypadku biernej współpracy będziemy przechowywać przez okres 3 miesięcy. 

Informacje gromadzone automatycznie

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej automatycznie gromadzimy określone dane osobowe z urządzenia osoby odwiedzającej. Do danych gromadzonych automatycznie należą w szczególności takie informacje, jak adres IP, rodzaj urządzenia, unikatowy numer identyfikacyjny urządzenia w tym urządzenia mobilnego – Device-ID, rodzaj przeglądarki, ogólna lokalizacja geograficzna (np. kraj lub miejscowość) oraz inne informacje techniczne. Gromadzimy także informacje na temat komunikacji urządzenia odwiedzającego z naszą stroną internetową, w tym m.in. wejść na strony i kliknięć na odnośniki. Umożliwia nam to lepsze poznanie osób odwiedzających naszą stronę internetową, miejsca ich pochodzenia oraz treści na naszej stronie internetowej, które wzbudzają ich zainteresowanie. Wykorzystujemy te informacje do wewnętrznych analiz oraz do podnoszenia jakości naszej strony internetowej i istotności zamieszonych na niej treści dla odwiedzających. Informacje będą gromadzone przy użyciu plików cookies i podobnych technologii śledzenia zgodnie z informacjami przedstawionymi w Polityce dotyczącej plików cookies Stowarzyszenia Edukacja dla Rozwoju Kolei.

Cele przetwarzania danych osób odwiedzających naszą stronę internetową www.kolejnaciebie.pl

Powyższe dane będziemy wykorzystywali w celu wykonania transmisji komunikatów, jak też w celu dostarczania usługi żądanej przez Ciebie,

Administracja i zarządzanie naszą stroną internetową, w tym w celu potwierdzenia i uwierzytelnienia tożsamości odwiedzających i przeciwdziałania nieautoryzowanemu dostępowi do zastrzeżonych sekcji naszej strony internetowej

Personalizacja i wzbogacenie doświadczenia odwiedzających podczas przeglądania naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie treści mających większą szansę wzbudzenia zainteresowania osób obserwujących naszą stronę internetową,

W celu rozwijania naszego marketingu i przygotowania oferty lepiej dostosowanej do rynku,

Egzekwowanie i monitorowanie zgodności postępowania użytkowników z regulaminem strony internetowej.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych odwiedzających naszą stronę internetową:

Zgody wyrażonej przez użytkownika poprzez zaznaczenie boxu wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu przekazywania danych i prowadzenia działalności w sposób właściwy i zgodny z prawem

Prawnie uzasadniony interes rozwoju oferty Stowarzyszenia i dostosowywania treści do potrzeb użytkowników, ulepszania strony internetowej i budowania zewnętrznych kanałów dystrybucji. 

 • Konkursy prowadzone przez nas

Stowarzyszenie za pośrednictwem przyjmuje zgłoszenia do udziału w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez nas. Osoba zgłaszająca się obowiązana jest do podania swoich danych osobowych oraz poświadczenia prawdziwości podanych danych. Formularz osoby zgłaszającej jest przekazywany jury wyłaniającemu laureatów w tym współporganizatorowi konkursu w celu nominacji laureatów.

 • Osoby fizyczne – Członkowie Kół, nauczyciele i ich prawni opiekunowie

W ramach współpracy z szkołami/organizacjami i prowadzenia Kół naukowych przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, z którymi nie łączy nas bezpośredni stosunek umowny ani relacja o innym charakterze. W przypadku współpracy i zlecania nam opieki nad młodzieżą zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe. 

Większość danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy w celu prowadzenia zajęć, stanowią dane, które członkowie Kół przekazują nam dobrowolnie. Informacje te mogą obejmować:

  • Imię i nazwisko, szkołę w której uczy się dany uczeń, imię i nazwisko nauczyciela będącego opiekunem Koła
  • imię i nazwisko prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich, związek opiekuna prawnego z daną osobą,
  • dane kontaktowe – takie jak numery telefonów, adres e-mail, adres korespondencyjny,
  • wszelkie dane, jakie przekaże nam Pan/Pani dotyczące Pana/Pani osoby lub osób trzecich w celu utrzymania współpracy z nami,

Wykorzystujemy przekazane nam dane w celu:

  • W celu realizacji obowiązków związanych z opieką nad młodocianymi
  • W celach marketingowych i związanych z rozwojem działalności
  • W celu realizacji naszych zobowiązań prawnych
  • W celu ustanowienia, wykonania i dochodzenia praw
  • W celach dokumentacyjnych i statystycznych

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, których dane osobowe uzyskujemy w związku ze realizacją umów we współpracy z partnerami – Członków Kół, nauczycieli i ich prawnych opiekunów:

  • Przestrzeganie obowiązku prawnego lub regulacyjnego
  • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na nieprzerwanym prowadzeniu Koła naukowego i realizacji zawartych umów,

Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie.

Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.

 • Partnerzy (w tym szkoły)

W przypadku współpracy z podmiotami trzecimi wykorzystujemy dane osobowe, jeżeli mamy ku temu ważny powód biznesowy w związku z realizacją zobowiązań przewidzianych w umowie. 

tego powodu, jeśli jest Pan/Pani partnerem Stowarzyszenia, na ogół będzie dla Pana/Pani jasne, jakie dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy. Informacje te mogą obejmować:

  • Podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, w której Pan/Pani pracuje, stanowisko oraz związek z daną osobą
  • Dane do kontaktu, takie jak adres pocztowy, adres e-mail i numery telefonu,
  • Wszelkie inne dane osobowe dotyczące Pana/Pani osoby lub osób trzecich, które przekaże nam Pan/Pani w celu otrzymania naszych świadczeń.

Wykorzystujemy zebrane informacje w celu:

  • W celu realizacji świadczeń na rzecz naszych partnerów
  • W celu zarządzania naszymi relacjami i utrzymywania stosunków umownych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych naszych partnerów:

  • wykonanie umowy – przestrzeganie obowiązku prawnego lub regulacyjnego
  • Realizacji uzasadnionego interesu polegającego na ochronie Stowarzyszenia przed nieumyślnym podejmowaniem czynności niezgodnych z prawem z wykorzystaniem środków pochodzących z działalności przestępczej lub udzielaniem pomocy w prowadzeniu jakichkolwiek innych działań przestępczych lub terrorystycznych

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny.

 

 • Uczestnicy spotkań, konferencji, wykładów i sesji edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie

Z pośrednictwem niniejszej strony prowadzimy rejestrację uczestników spotkań, konferencji, wykładów i sesji edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie. Każde z tych wydarzeń posiada swoje klauzule i Politykę prywatności. Zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności poszczególnych wydarzeń. 

W ramach realizowanych przez nas procesów organizacyjnych służących do zarządzania wydarzeniami przetwarzamy następujące dane osobowe (ale tylko w zakresie niezbędnym do realizacji danego wydarzenia):

  • Imię i nazwisko, wiek lub data urodzenia
  • Adres e-mail
  • Płeć
  • Adres korespondencyjny
  • Zawód (stanowisko)
  • Nazwa pracodawcy 
  • Adres URL własnej strony internetowej (jeśli osoba, której dane dotyczą, ma własną stronę internetową, którą chce udostępnić)
  • Numery telefonu lub faksu.

Nie zbieramy danych wrażliwych, chyba że dana osoba dobrowolnie przekaże nam je w celu realizacji dostosowań – wymagań dietetycznych lub dostosowania obiektu do osób niepełnosprawnych. Uczestnicy wydarzeń Stowarzyszenia Edukacja dla Rozwoju Kolei muszą przynieść ze sobą dokument identyfikacyjny ze zdjęciem w celu weryfikacji tożsamości i ochrony zebranych oraz by nie dopuścić osób nieupoważnionych do uzyskania dostępu do wydarzeń Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie może wykonywać zdjęcia i sporządzać nagrania dźwiękowe i audiowizualne w miejscach publicznych podczas wydarzeń Stowarzyszenia. Wykorzystujemy takie przekazy w naszych materiałach marketingowych. Nagrywany będzie wizerunek i głos uczestników wydarzeń. Wykonane nagrania będą edytowane, powielane, pokazywane, publikowane lub rozpowszechniane.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych uczestników spotkań, konferencji, wykładów i sesji edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenia

  • Wyraźna zgoda uczestnika
  • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na organizacji wydarzeń i zarządzaniu procesem rejestracji uczestników na takie wydarzenia.
  • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na ochronie naszych pracowników, mienia i informacji oraz niedopuszczeniu osób nieupoważnionych do uzyskania dostępu do wydarzeń Stowarzyszenia,
  • Realizacja uzasadnionego interesu informowania o organizowanych przez nas wydarzeniach, promowania ich i naszych działań. 

Poniżej wymieniono prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą:

 •  wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Stowarzyszenie uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem)
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
 • wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Stowarzyszenia
 • przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Stowarzyszeniu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Stowarzyszenia i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony – niezbędne, adekwatne do objętości zbioru środki i procedury bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu odpowiednich rozwiązań technicznych, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.