Wizja i misja

logo

Logo Fundacji Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie

Logo w kwadracie Fundacji Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie

Misja Fundacji

 

Fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie jest miejscem rozwoju i wymiany wiedzy

 

Działalność fundacji skupia się w dwóch obszarach:

 • Edukacja kolejowa – organizacja wolontariatu, spotkań, wydarzeń, współpraca ze spółkami kolejowymi, szkołami średnimi kształcącymi na kierunkach związanych z kolejnictwem, wspieranie projektów młodzieżowych związanych z kolejnictwem i popularyzacją transportu kolejowego,

 • Pomoc społeczna dla uchodźców wojennych z Ukrainy – organizacja, promowanie i wspieranie przedsięwzięć o tematyce ukraińskiej, aktywizacja społeczna i gospodarcza środowisk migrantów, w szczególności ukraińskich, pomoc ofiarom katastrof, konfliktów, wojen, kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową i integrację polsko-ukraińską. 

 

Zapraszamy również Państwa współtworzenia naszej fundacji!

 

 

Cele statutowe Fundacji Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie

 1. wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych technicznie, informatycznie i naukowo, a nie mogących rozwijać swoich uzdolnień z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych,

 2. edukacja od najmłodszych do seniorów, w zakresie obejmującym m.in.:

  1. przedsiębiorczość i umiejętności związane z zarządzaniem,

  2. rozwijanie swoich pasji i zainteresowań,

  3. odpowiedzialny styl życia i ekologia,

  4. patriotyzm i przywiązanie do Ojczyzny,

  5. transport kolejowy i jego historię na ziemiach polskich i w Europie,

  6. naukę i rozwój,

  7. innowacyjność i badania,

  8. upowszechnianie polskiej tradycji i kultury,

  9. ochronę Praw Człowieka i Obywatela,

  10. ochronę Praw Dziecka,

  11. wyrównywanie różnic społecznych,

  12. przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom życia rodzinnego,

  13. przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera, internetu i smartfona,

wśród osób, w tym w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym przede wszystkim mającym utrudniony dostęp do nauki, edukacji i technologii oraz pokrzywdzonym przez los,

 1. ułatwianie rozwoju przedsiębiorczości, a także podnoszenie kompetencji osób wchodzących na rynek pracy, w szczególny sposób mającym utrudniony dostęp z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych, pokrzywdzonym przez los lub mającym miejsce zamieszkania w mniejszych ośrodkach,

 2. popularyzacja odpowiedzialnego stylu życia, poprzez ekologię i wybieranie transportu kolejowego,

 3. upowszechnianie idei wolontariatu i filantropii, w tym wolontariatu pracowniczego,

 4. rozwój współpracy w edukacji związanej z techniką, informatyką, transportem kolejowym,

 5. działalność oświatowa i naukowa,

współpraca z instytucjami: szkołami, Domami Dziecka, szpitalami, hospicjami, stowarzyszeniami, fundacjami mającymi w celach statutowych działalność naukową, oświatową, badawczą, filantropijną czy społeczną.